Energicentrum Gotland

Företagsutveckling Visby
Verksamhetsbild omslag
Gotland ställer om
Hållbart
Klimatsmart
Stärker gotlänningarnas och näringslivets möjligheter att ställa om till ett effektivt och hållbart energisystem. Genom att inspirera och öka kunskapsnivån skapas engagemang och en vilja att investera i, och ställa om till, ett hållbart energisamhälle. Energicentrum Gotland ägs av Region Gotland.
Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att möjliggöra Gotland som en pilot i omställningen till ett hållbart energisystem. På våren 2018 kom förstudien: ”Smart och förnybart energisystem på Gotland” och därefter, i september 2019, släpptes ”Färdplan för att möjliggöra att Gotland blir pilot för ett hållbart energisystem”. I oktober 2020 får Energicentrum Gotland en årlig basfinansiering och satsningen permanentas därmed. Energicentrums roll? Att vara navet i den gotländska energiomställningen. Vi verkar inom fokusområdena mobilitet, egenproduktion & energigemenskaper, energieffektivisering och lagring & flexibilitet. Vi skapar en bred förankring i vårt arbete, bland annat genom vår styrgrupp med representanter från hela det gotländska samhället. Vi ägs till 100 procent av Region Gotland. En del av Gotlands utvecklingsstrategi Gotland har antagit en ny regional utvecklingsstrategi “Vårt Gotland 2040”. Energicentrum Gotland tar avstamp i ett av regionala utvecklingsstrategins tre övergripande mål. ”Mål 2040: Gotland är en förebild i energi och klimatomställningen.” Vårt uppdrag:
  • tillgängliggöra energikunskap för gotlänningarna
  • stötta och coacha såväl privatpersoner, som företag, föreningar och organisationer genom bland annat genom kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning
  • stötta olika lokala initiativ
  •  sprida goda exempel från omställningen
  • visualisera takten i energiomställningen
Vad händer hos oss? Håll utkik i Energicentrums kalender.
logotyp

Övrig information